» » Си бзэр - адыгэбзэщ

Си бзэр - адыгэбзэщ

Си бзэр - адыгэбзэщ
14-03-2018, 15:06
Категория: Новости

         Лъэпкъ къэс и анэдэлъхубзэ хъумэныр щIэблэм и пщэрылъщ. Хэт и лъэпкъыбзэри хъугъуэфIыгъуэщи, абы и хъумэныр хэти и къалэнщ.

      Гъахэпэм и 14-м «Нур» сабийIыгъыпIэм щагъэлъэпIащ Адыгэбзэм и махуэр. Абы теухуауэ щекIуэкIащ «Си бзэр - адыгэбзэщ» усэ зэпеуэр. Я зэфIэкIхэр утыкум щагъэлъэгъуахэщ ныбжьыщIэ цIыкIухэм. Адыгэбзэм и IэфIагъыр, и дахагъыр къызыгурыIуэ сабийхэм ягъэзэщIахэщ адыгэ усакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэр. ЦIыкIухэм я зэфIэкIхэр щIэзыплъыкIa гупым хуагъэфэщащ ФIыщIэ тхылъхэр усэ дахэхэр зыгъэбзэрэбза ныбжьыщIэ цIыкIухэм. Зэпеуэныгъэр яухащ адыгэ джэгукIэ


 

Си бзэр - адыгэбзэщ

 

Си бзэр - адыгэбзэщ

 

Си бзэр - адыгэбзэщ

 

Си бзэр - адыгэбзэщ

 

Адыгэ джэгум и теплъэгъуэхэм феплъыфынущ 
 

скачать dle 10.3фильмы бесплатно